APP-Warranty

ลงทะเบียนรับประกันโดยใช้มือถือ สแกน QR CODE

***กรุณาใช้มือถือของท่านสแกน QR CODE นี้ ในการลงทะเบียนครับ

เพราะต้องแนบไฟล์ใบเสร็จหรือใบส่งของที่ลงวันที่ให้ทางเรา*****

หรือใช้มือถือของท่านเข้า URL https://www.peakhdplayer.com/warranty-register/