SCANNER BARCODE

CLOUD F1

Download คู่มือเพิ่ม

CLOUD QR1

Download คู่มือเพิ่ม

CLOUD QR2

Download คู่มือเพิ่ม

CLOUD QR3

Download คู่มือเพิ่ม

CLOUD QRX5

Download คู่มือเพิ่ม

CLOUD QRX6

Download คู่มือเพิ่ม

วิธีเริ่มต้นในการใช้งาน BARCODE ทุกรุ่น

1.แกะกล่องนำสินค้าออกมา

 แกะกล่องและ หาสายเชื่อมต่อในกล่อง  นำมาต่อกับ BARCODE

2.นำ barcode มาเชื่อมต่อสาย

 ต่อสายโดยตรงเข้ากับ NOTEBOOK / PC ตัว barcode จะลง Driver อัตโนมัต

3.ทดสอบการยิง

 ยิงใช้งานได้ทันที ใน notepad/excel/ โปรแกรมขายของคุณ

CLOUD-D

BARCODE สแกนเนอร์ ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจคุณ