คู่มือเป็นไฟล์แบบ PDF

VIDEO ขั้นตอนการต่อเชื่อมกับมือถือ

vIDEO ก่าร Setting ค่าใน IPHONE และ Android