กรณีที่บาโค้ดใช้งานไมไ่ด้ ให้คืนค่าโรงงานโดย สแกนที่ QR code คำว่า “Factory Default” และลองทดสอบยิงสแกนเนอร์ใหม่ จะกลับมาใช้งานได้ปกติ

รอคู่มือดาวโหลดแสดง สักครู่