กรณีที่บาโค้ดใช้งานไมไ่ด้ ให้คืนค่าโรงงานโดย สแกนที่ QR code คำว่า “Restore Default” และลองทดสอบยิงสแกนเนอร์ใหม่ จะกลับมาใช้งานได้ปกติ

รอคู่มือดาวโหลดแสดง สักครู่

“เฉพาะรุ่น QR3 เท่านั้น” วิธีการต่อกับมือถือเพื่อใช้งาน โดยสแกนข้อมูลเข้าที่มือถือได้ผ่านทาง Bluetooth