ขณะเล่นหนังให้ท่านกด ปุ่ม MENU ที่รีโมทเครื่อง จะพบกับ

Subtitle >>> เลือกไปที่ Select Subtitle >> Off ครับ

จะเป็นการปิดใช้งาน Subtitle

กรณที่ปิดไมไ่ด้ ให้ลองทดสอบด้วยการเข้าไปที่

Setting  >> ไปที่ Playback   >>> ไปที่ Defualt Playback >>> ไป Default Subtitle >> เลือกตัวเลือกเป็น OFF ดังภาพด้านบน

และทดสอบเล่นหนังอีกครั้ง

 

 

กรณีที่สุดท้ายแล้วไม่ได้จริงๆ อาจเกิดจากปัญหาไฟล์หนังนั้นๆหรือ อาจต้องรอเฟิมแวร์อัพเดด จาก Zidoo ต่อไปครับ